Nguồn: Ngân hàng Ngoại thương VN
Giá vàng
Thông tin website

Số lần xem bài viết : 2332310
Hiện có 2166 khách Trực tuyến
 
Số: 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008
Quyetdinh06-2008-QD-BXD(18-4-2008).doc

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộcTW;
- Sở Xây dựng các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, C.300.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
 
Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Hà Nội VFS
Địa chỉ: 37 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 04.39368426 - Fax: 04.39368423